Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Lokaal 150 

Artikel 1     Toepasselijkheid van de voorwaarden 

1.1 Op alle aanbiedingen van Lokaal 150 en op alle door Lokaal 150 gesloten overeenkomsten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing voor zover daarvan niet bij schriftelijke overeenkomst is afgeweken. 

1.2 De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Lokaal 150, voor de uitvoering waarbij derden worden betrokken. 

Artikel 2     Aanbiedingen, totstandkoming van de overeenkomst 

2.1 Elke aanbieding is in principe vrijblijvend en geldt voor één maand. Alle prijsopgaven en aanbiedingen worden gedaan exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 

2.2 De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever van de aanbiedingen van Lokaal 150 of – indien geen aanbieding is gedaan – door schriftelijke bevestiging van Lokaal 150 van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht. Indien Lokaal 150 de volledige tekst van de door de opdrachtgever opgestelde overeenkomst nog niet heeft kunnen inzien, kan Lokaal 150 de overeenkomst nog herroepen. 

2.3 Lokaal 150 beschouwt degene die de opdracht aan Lokaal 150 heeft gegeven als haar opdrachtgever, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen krachtens last, uit naam en voor rekening van een derde en mits naam en adres van deze derde tegelijkertijd aan Lokaal 150 zijn verstrekt. 

Artikel 3     Inschrijvingsvoorwaarden taaltrainingen 

3.1 Lessen die niet minimaal twee werkdagen (ofwel 48 uur) van tevoren zijn afgezegd, worden in rekening gebracht. Tenzij anders is overeengekomen, dient de gehele cursus te zijn afgerond binnen maximaal één jaar.

3.2 Tenzij anders is overeengekomen, wordt de factuur voor aanvang van de lessen door Lokaal 150 verzonden en door opdrachtgever voldaan. 

Artikel 4     Wijziging, intrekking van opdrachten 

4.1 Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst de overeenkomst wil aanpassen in verband met gewijzigde wensen, is Lokaal 150 gerechtigd de termijn en/of het honorarium aan te passen of de gewijzigde opdracht in z’n geheel te weigeren. 

4.2 Indien een opdracht door de opdrachtgever betaald is, maar opdrachtgever geen gebruik meer wenst te maken van de diensten, dan wordt de gereserveerde tijd geannuleerd. De opdrachtgever wordt in de gelegenheid gesteld om de cursus alsnog te vervolgen binnen een periode van 12 maanden na aanvang. Daarna wordt de opdracht als afgerond beschouwd.

Artikel 5     Uitvoering van opdrachten, geheimhouding 

5.1 Lokaal 150 is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met een goede vakkennis uit te voeren voor het door de opdrachtgever gespecificeerde doel. 

5.2 Lokaal 150 zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen. Lokaal 150 zal anderen die mogelijk bij de opdracht betrokken zijn tot geheimhouding verplichten. Lokaal 150 is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhouding indien zij aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen voorkomen. 

5.3 Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen heeft Lokaal 150 het recht een opdracht (mede) door een derde te laten uitvoeren, onverminderd haar verantwoordelijkheid voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht. Lokaal 150 zal bedoelde derde tot geheimhouding verplichten. 

5.4 Lokaal 150 staat niet in voor de juistheid van de door de opdrachtgever aan Lokaal 150 verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, indien Lokaal 150 is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, ook al zijn deze te goeder trouw verstrekt. 

Artikel 6     Intellectueel eigendom 

6.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Lokaal 150 het auteursrecht op door Lokaal 150 vervaardigd cursusmateriaal. 

Artikel 7     Ontbinding 

7.1 Lokaal 150 is, indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance of liquidatie van de onderneming van de opdrachtgever, zonder enige verplichting tot schadevergoeding bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. Zij kan alsdan onmiddellijke voldoening van het haar nog toekomende vorderen. 

Artikel 8     Reclames en geschillen 

8.1 De opdrachtgever dient klachten zo spoedig mogelijk kenbaar te maken en in ieder geval binnen tien werkdagen na de signalering van de klacht aan Lokaal 150 te melden. Het uiten van een klacht is geen reden voor beëindiging van de overeenkomst of restitutie van betalingen of uitstel van betaling. 

8.2 Indien de klacht gegrond is, zal Lokaal 150 ernaar streven de oorzaak van de klacht zo goed en snel mogelijk weg te nemen. Indien Lokaal 150 redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering kan voldoen, zal Lokaal 150 voor een gegronde klacht een passende reductie op de prijs verlenen.

8.3 Het recht op reclame van de opdrachtgever vervalt indien de opdrachtgever niet de kans heeft gegeven om de klacht tijdig en goed te herstellen.

Artikel 9     Termijn en tijdstip van levering 

9.1 De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Lokaal 150 is gehouden om, zodra haar duidelijk wordt dat het gewenste resultaat niet binnen de gestelde termijn mogelijk is, de opdrachtgever hiervan op de hoogte te stellen. 

9.2 Bij toerekenbare overschrijding van de toegezegde termijn is de opdrachtgever, gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst. Lokaal 150 is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding.

Artikel 10     Honorarium en betaling 

10.1 Het overeengekomen honorarium is exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

10.2 Facturen dienen uiterlijk binnen zeven dagen na factuurdatum in Euro’s te worden voldaan. Na verstrijken van de termijn van zeven dagen is de opdrachtgever in verzuim. Lokaal 150 kan de opdrachtgever in dat geval de wettelijke rente in rekening brengen. 

10.3 Alle kosten die Lokaal 150 moet maken om het haar toekomende te innen, komen voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten bedragen ten minste 10%, met een minimum van € 125,- van het te vorderen bedrag. 

Artikel 11     Aansprakelijkheid: vrijwaring 

11.1 Lokaal 150 is uitsluitend aansprakelijk voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan Lokaal 150 toerekenbare tekortkoming. Lokaal 150 is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de factuurwaarde excl. btw waar de aansprakelijkheid betrekking op heeft.

11.2 Lokaal 150 is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde informatie of materialen. Lokaal 150 is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en moderne telecommunicatiemiddelen. 

11.3 De opdrachtgever vrijwaart Lokaal 150 voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit de geleverde diensten.

Artikel 12     Overmacht 

12.1 Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Lokaal 150 geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Lokaal 150 niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend, begrepen: brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege en transportbelemmeringen. 

12.2 Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van Lokaal 150 opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Lokaal 150 niet mogelijk is, langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 

12.3 Indien Lokaal 150 bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is opdrachtgever in ieder geval voor dat deel vergoeding schuldig.

Artikel 13     Toepasselijk recht 

13.1 Op de rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en Lokaal 150 is Nederlands recht van toepassing. 

13.2 Alle geschillen over deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter. 


Lokaal 150 staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71628800.

Deze voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 01-01-2021.